Terms of Use

เงื่อนไขการใช้บริการ Drive4U

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

ก่อนลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการในแอปพลิเคชั่นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

  • หากท่านยอมรับการติดตั้ง การใช้งาน และรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่นนี้จะเป็นไปตามข้อตกลง เมื่อท่านระบุความต้องการ เช่น ชื่อสถานที่ (Location) วัน เวลา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่สำหรับการติดต่อ และมีการยืนยันผ่านระบบเพื่อการใช้บริการแล้วให้ถือว่าเป็นการสัญญาการให้และรับบริการระหว่าง Drvie4U กับท่านทันที

 

  1.ลักษณะการให้บริการ
      Drive4U เป็นธุรกิจให้บริการการจัดส่งพนักงานขับรถสำหรับท่านในรูปแบบรายชั่วโมง  รายวัน และรายเดือน

      (ระยะสั้น) ทั้งในส่วนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยจะคิดค่าบริการดังนี้
      1.1  ค่าบริการแบบรายชั่วโมง/รายวัน เป็นค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่ท่านเลือกใช้ โดยคำนวณในระบบ                       ตามวัน เวลา และ/หรือตามค่าบริการอื่นๆ 
      1.2  ค่าบริการแบบรายเดือน เป็นค่าบริการตามจำนวนวัน (เหมาจ่ายต่อการทำงานทั้งเดือน) ท่านสามารถ                         เลือกใช้โดยจะคำนวณระบบการทำงานแบบรายเดือน และ/หรือตามค่าบริการอื่นๆ
      1.3  ค่าบริการ (อื่นๆ) เป็นค่าล่วงเวลา ค่าเรียกก่อน-หลังปฏิบัติงาน ค่าต่างจังหวัด หรือค่าจบคนละจุด* (สถานที่) 
             *จบคนละจุด หมายถึง จุดรับและจุดส่งเป็นคนละสถานที่กันกับที่แจ้งไว้ที่แรก

 

  2.ข้อปฏิบัติของพนักงานขับรถ
      2.1  พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ในการขับรถตามความเหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัย

             เป็นหลักจนถึงจุดหมาย 
      2.2  พนักงานขับรถสามารถหยุดการปฏิบัติงานได้หากพบว่า การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากท่านนั้นมี                     อันตรายต่อพนักงานขับรถ, ผู้โดยสาร หรือบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก) ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งต่อท่าน
      2.3  พนักงานขับรถจะทำการตรวจสอบความเสียหาย หรือข้อบกพร่องรถยนต์ของท่านให้ท่านรับทราบ
      2.4  พนักงานขับรถจะประเมินสภาพรถยนต์ หากตรวจสอบหรือพบเห็นว่ามีสภาพไม่พร้อมปฏิบัติงานหรือเสี่ยง                 ต่อการเกิดอันตราย พนักงานขับรถสามารถหยุดการให้บริการได้ทันที 
      2.5  พนักงานขับรถจะต้องทำการสรุป และปิดงานทุกครั้งหลังจบงานทันทีด้วยระบบ

             แอปพลิเคชั่นของพนักงานขับรถ
      2.6  พนักงานขับรถจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากคำสั่งหรือความ                     ล่าช้าของท่านเอง
      2.7  พนักงานขับรถจะไม่รับผิดชอบ หากพบว่าท่านนำสิ่งของอันมีค่าออกจากรถก่อนการใช้งาน 


3.ข้อปฏิบัติการใช้งานของท่าน
      3.1  รับรองว่าตนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายไทย และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
      3.2  รับรองและรับประกันว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของรถยนต์อย่างแท้จริง

             และถูกต้อง และมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในนามของตนเองหรือ

             ในฐานะตัวแทนของเจ้าของรถยนต์
      3.3  ยืนยันว่าข้อมูลที่ทาง Drive4U ได้รับเป็นข้อมูลที่แท้จริง มีความปลอดภัย และตรวจสอบได้ หากข้อมูล                     ที่ทาง Drive4U ได้รับเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ท่านยินยอมให้พนักงานขับรถมีสิทธิ์ปฏิเสธงานนั้น และท่าน                 ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
      3.4  ยืนยันว่ารถยนต์ของท่านได้รับการตรวจสอบ และมีการประเมินสภาพรถยนต์ที่พร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพ                   สมบูรณ์ และปลอดภัยก่อนพนักงานขับรถที่จะให้บริการแก่ท่าน
             3.4.1 Drive4U จะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์ และคู่กรณี เฉพาะที่ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่า                        เป็นความผิดของพนักงานขับรถจริง โดยจะรับผิดชอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามหน้ากรมธรรม์ของ                          “Drvie4U ประกันภัย” ที่ทาง Drive4U ซื้อไว้เท่านั้น
             3.4.2 Drive4U ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หลังจากท่านพบความเสียหายหลังจากสิ้นสุด

                      งานเกิน 60 นาที 
      3.5 จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆ อาทิเช่น ค่าทางด่วน และค่าที่จอดรถ ไว้ให้พร้อม โดย              จะต้องไม่มีผลกระทบกับพนักงานขับรถ
      3.6 หากไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมาย Drive4U สามารถยกเลิกงานได้

            และจะไม่คืนค่าบริการหรือค่าบริการอื่นใดๆทั้งสิ้น 
      3.7 ท่านสามารถเปลี่ยนวันและเวลา โดยสามารถติดต่อกับ Admin ที่เบอร์ 061-406-6969  ในช่วงเวลา

            08.00  - 18.00 น. ก่อนวันที่จะใช้บริการล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันทำการ 
      3.8 ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพิกัดของสถานที่ในระบบ หากต้องการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องยกเลิก

            การจองนั้นๆ และจองเข้ามาใหม่
      3.9 ยืนยันว่าจะต้องตรวจสอบสิ่งของอันมีค่าทุกชนิด ออกจากรถยนต์ของท่านก่อนการใช้งานทุกครั้ง Drive4U              ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบความสูญหาย หรือสูญเสียทรัพย์สินทุกกรณี ทั้งภายในรถและภายนอกรถ
      3.10 ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมยืนยันการปฏิบัติงานด้วยแอปพลิเคชั่นของ

              พนักงานขับรถทุกครั้ง 
      3.11 ไม่ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆให้กับพนักงานขับรถทุกกรณี หากมีการจ่ายเงิน Drive4U
              ถือว่าเป็นสินน้ำใจ (ทิป) โดยมิใช่ค่าบริการ หรือค่าบริการอื่นๆ 
      3.12 ห้ามมิให้ท่านกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการทำงานของ Drive4U ในการกระทำหรือก่อให้                      เกิดการยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนการใดๆ อันเป็นความผิดตามกฏหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคล
      3.13 ห้ามมิให้ท่านกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการทำงานของ Drive4U เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อ                    โฆษณาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

               ต่อบุคคลอื่น 
      3.14 ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้ชื่อของบุคคลอื่น หรือติดตั้ง                  อุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
      3.15 แอปพลิเคชั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของ Drive4U ท่านจะไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการคัดลอก

              เลียนแบบ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Drive4U

4.การชำระเงิน
      4.1 ท่านสามารถเลือกชำระเงินผ่านการตัด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ซึ่งต้องชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน

            โดย Drive4U จะคิดค่าบริการ พร้อม ค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)  ที่ท่านระบุมา
      4.2 กรณีชำระด้วยใบแจ้งหนี้ (ถ้ามี)
            4.2.1 ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ตามรายละเอียดการใช้งานตามวันและเวลา โดยท่านจะต้องชำระค่าบริการ                             และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ตามใบแจ้งหนี้ โดยสามารถเลือกชำระด้วยวิธีการต่าง ๆ

                     ที่ Drive4U  กำหนดให้
            4.2.2 ท่านจะต้องชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระบุตามเครดิตที่ได้รับหลังจากวางบิล

                     ภายใน 3  วันทำการ
                     4.2.2.1 ในการชำระเงินผ่านการโอนทุกกรณีให้กับ Drive4U จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อ Drive4U

                                 ได้รับหลักฐานการชำระเงินและตรวจสอบว่าถูกต้อง
                     4.2.2.2  ในการชำระเงินด้วยเช็คนั้น จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเช็คนั้นนำขึ้นเงินจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
                     4.2.2.3  หากท่านไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วนเต็มจำนวนตาม

                                  ใบแจ้งหนี้ ท่านยินยอมชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระ นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ได้                                      รับชำระครบถ้วน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม (ไม่เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด) 
      4.3 ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับค่าล่วงเวลา หรือค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) โดยจะเรียกตัดบัตรเครดิต                หรือบัตรเดบิต หลังจากท่านสิ้นสุดงานทันที
     4.4 หากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง ท่านสามารถร้องขอกับ Drive4U ได้ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์                               DB@Siamraj.com โดยมีการระบุเลขที่ (ที่จอง) วันที่เริ่มงาน และเวลาสิ้นสุดงาน พร้อมข้อสงสัย

           โดยทาง Drive4U จะทำการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับอีเมล์ 
     4.5 Drive4U พบว่าข้อสงสัยของท่านเป็นจริง Drive4U จะทำการคืนเงินภายใน 15 วัน โดยจะทำการโอนเงินเข้า             บัญชีของท่านที่ตรงกับที่แจ้งครั้งแรกเท่านั้น

5.กรณีคืนเงินค่าชำระ
     5.1 หากผู้ใช้บริการขอยกเลิกบริการก่อนเวลาที่แจ้งไว้ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการ
     5.2 หากผู้ใช้บริการขอหากผู้ใช้บริการขอยกเลิกบริการก่อนเวลาที่แจ้งไว้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

บริษัทคืนเงินเต็มจำนวน ของอัตราค่าบริการ