Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Drive4U

 

Drive4U คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ จึงขอความร่วมมือท่านอ่าน และทำความเข้าใจในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน เมื่อท่าน สมัครใช้บริการ จะถือว่าท่านยินยอมผูกพันและอนุญาตให้เปิดเผย และส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ ให้กับ Drive4U คำจำกัดความใดๆ ที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้ถือเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้ Drive4U

ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Drive4U เป็นบริการ Software ที่ให้ท่านเรียกใช้ “พนักงานขับรถ” สำหรับรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือน และ รับ – ส่ง ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านกำหนดอย่างความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องเรื่องเส้นทาง พร้อมมีใบเสร็จรับเงินถูกต้อง Drive4U จะเก็บข้อมูลเมื่อมีการใช้บริการ หรือ/และมีการติดต่อเข้ามาให้ความช่วยในการใช้งานต่าง ๆ  

หรือมีการเข้าใช้งานในแอปพลิเคชั่น และเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่าน

จะไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ของ Drive4U ได้อย่างเต็มที่ Drive4U เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ

ในการใช้บริการ ด้วยระบบฐานข้อมูล Cloud ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐาน

ข้อมูลของ Cloud ทั้งหมด

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

Drive4U จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเพื่อประโยชน์เหล่านี้ การระบุตัวตน, การจอง, การส่งอีเมล์ หรือข้อความต่างๆ, จัดส่งเอกสาร (ถ้ามี), การประชาสัมพันธ์, เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล, การส่งเสริมการขาย, แจ้งโปรโมชั่น และส่วนลดต่างๆ, ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และจัดสรรทุกอย่างให้เหมาะสมกับความต้องการท่าน

 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Drive4U เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการใช้บริการ Drive4U เท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้อื่นนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฏหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือเป็นการเปิดเผย ที่เป็นไปโดยถูกต้องตามกฏหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง